Als u in vertrouwen iets wil delen...

Vertrouwensinspecteurs voor onderwijs en kinderopvang
Een luisterend oor en een goed advies.

Interne vertrouwenspersonen

SBO 't Palet heeft een aantal interne vertrouwenspersonen aangesteld, die met name zijn aangewezen als eerste opvang van leerlingen en/of ouders die een vertrouwelijke melding hebben. Indien het interne traject geen oplossing biedt, kunnen zij helpen de melding door te zetten naar een extern traject.

Onze vertrouwenspersonen
Marloes Hulspas - marloes.hulspas@palet-stedebroec.nl
Kim Anjema - kim.anjema@palet-stedebroec.nl

Externe vertrouwenspersonen en inspectie
In het onderwijs en de kinderopvang kunt u worden geconfronteerd met onwenselijke situaties. Als u te maken krijgt met of kennis heeft van: 
- mogelijk seksuele intimidatie en seksueel misbruik
- psychisch en fysiek geweld
- discriminatie en radicalisering
kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs.
De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adivseert. Samen met u probeert de vertrouwensinspecteur tot de juiste vervolgstappen te komen. 
In een aantal gevallen is het verplicht onverwijld contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. In het schema ziet u in welk geval en voor wie die verplichting geldt. Onderwijs
Besturen, directies, medewerkers, vertrouwenspersonen, ouders en leerlingen/studenten kunnen de vertrouwensinspecteur bellen wanneer in of rond de school signalen zijn over:
- mogelijk seksuele intimidatie en seksueel misbruik
- psychisch en fysiek geweld
- discriminatie en radicalisering
Een bestuur is verplicht onverwijld te overleggen met de vertrouwensinspecteur over een mogelijk zedenmisdrijf door een met taken belast persoon tegen een minderjarige leerling/student.

Kinderopvang
Houders, medewerkers, gastouders en ouders kunnen de vertrouwensinspecteur bellen wanneer in of rond een kinderopvanglocatie signalen zijn over:
- mogelijk seksuele intimidatie en seksueel misbruik
- psychisch en fysiek geweld
Heeft een houder een vermoeden van een mogelijk zedenmisdrijf of een mogelijke mishandeling van een opgevangen kind door een met taken belast persoon, dan is hij verplicht onverwijld te overleggen met de vertrouwensinspecteur. 
Betreft het vermoeden de houder zelf, dan is een met taken belast persoon verplicht direct aangifte te doen. 

Wat doet de vertrouwensinspecteur?
De vertrouwensinspecteur luistert en informeert. Zonodig adviseert de vertrouwensinspecteur, bijvoorbeeld over het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Als uit een gesprek van een bestuur of een houder met de vertrouwensinspecteur blijkt dat er sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, wijst de vertrouwensinspecteur hen op de aangifteplicht. 

Bijzondere geheimhouding
De vertrouwensinspecteur moet, als het een geval van seksueel misbruik of seksuele intimidatie betreft, geheimhouden wat hem door slachtoffers of hun vertegenwoordigers is toevertrouwd. 

Vrijstelling aangifteplicht en verschoningsrecht
De vertrouwensinspecteur is vrijgesteld van het doen van aangifte bij een melding van een vermoeden van seksueel misbruik of seksuele intimidatie. De vertrouwensinspecteur hoeft in rechtszaken dan ook geen getuigenis af te leggen van wat onder zijn bijzondere geheimhoudingsplicht valt. 

Geen waarheidsvinding
De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert. Hij doet geen onderzoek of een melding terecht is. In het geval van mogelijke strafbare feiten kan de politie aan waarheidsvinding doen. 

 Bijzondere begrippen
- zedenmisdrijf: wetboek van strafrecht (titel XIV: misdrijven tegen de zeden). Zaken als een leraar die een seksuele relatie met een minderjarige leerling heeft, een pedagogische medewerker die kinderen op een ongepaste wijze aanraakt of een leraar die een leerling via SMS'jes benadert met als uiteindelijk doel het maken van een seksueel contact ("grooming").
- met taken belaste personen: leraren, pedagogisch medewerkers, ondersteunend personeel, gastouders, stagiaires en vrijwilligers. 
- houder kinderopvang: een ondernemer die een kindercentrum of gastouderbureau exploiteert. 
- (School)bestuur: orgaan dat eindverantwoordelijk is voor zijns chool/scholen en de kwaliteit van het onderwijs.

www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs/

0900 111311 (lokaal tarief) alle werkdagen , 08:00 - 17:00 uur