Ontwikkelingsperspectief

Op ’t Palet wordt voor ieder kind een ontwikkelingsperspectief gemaakt.

Dit is een document waarin alle factoren staan genoemd die invloed hebben op het leren van het kind. Zowel sterke als zwakke kanten van het kind en zijn omgeving worden in beeld gebracht, voor zover bekend. Er wordt niet alleen gekeken naar intelligentie en schoolprestaties, maar ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding, de lichamelijke en taalontwikkeling, de thuissituatie en de onderwijsleeromgeving. Al deze zaken hebben invloed op hoe het kind op school functioneert. Een kind met een gemiddelde intelligentie bijvoorbeeld, komt soms toch niet goed tot leren. Dit kan komen doordat het kind zich niet goed kan concentreren, er thuis veel problemen zijn, sprake is van een specifiek leerprobleem of omdat de school onvoldoende antwoord kan geven op wat het kind nodig heeft.

Op basis van al deze informatie wordt een verwachting geformuleerd over het leren van het kind.

Het is niet alleen de bedoeling om de ontwikkeling van een leerling te volgen, maar vooral om het onderwijsaanbod te plannen op basis van de verwachting. Zo kan een leerling zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief gaat dan ook uit van het benutten van de mogelijkheden en talenten van leerlingen. Zwakke kanten worden zoveel mogelijk verbeterd of gecompenseerd. Zo wordt stapje voor stapje toegewerkt naar een niveau van voortgezet onderwijs, het zogenaamde ‘uitstroomperspectief’. Vanaf een didactische leeftijd van 40 maanden (eind groep 6 van het basisonderwijs) wordt het uitstroomperspectief benoemd. Dit is een wettelijke verplichting voor SBO scholen.

Voor alle kinderen die ingeschreven worden op ’t Palet wordt binnen 6 weken na plaatsing een ontwikkelingsperspectief beschreven.

Omdat het kind zelf en zijn of haar omstandigheden in de loop van de jaren kunnen veranderen, wordt het ontwikkelingsperspectief ieder half jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Ouders ontvangen twee keer per jaar het handelingsgericht begeleidingsplan van hun kind, dat zij ook moeten ondertekenen.
Dit plan is gekoppeld aan het ontwikkelingsperspectief, dat de verantwoordelijkheid van de school is. 

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet