Klachtenregeling

“Waar gehakt wordt, vallen spaanders”

Wij doen ons uiterste best om misverstanden en fouten te voorkomen, maar natuurlijk gebeurt het wel eens. U bent altijd welkom om dit te bespreken, zodat we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.

Wanneer u klachten heeft over de gang van zaken op school, kunt u dit het beste eerst melden aan de school: aan de groepsleerkracht of de directeur, of aan allebei. Als overleg met de school geen oplossing biedt, kunt u contact opnemen met het schoolbestuur.

De school hanteert de wettelijk verplichte klachtenregeling. Die wettelijke klachtenregeling is van toepassing voor klachten waarvoor geen andere procedure beschikbaar is. Veruit de meeste klachten ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken kunnen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding afgehandeld worden. Indien dat niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid is gebeurd, kan men gebruik maken van de klachtenregeling. 

De modelklachtenregeling is op verzoek voor iedereen beschikbaar.

Specifiek klachten omtrent seksuele intimidatie, agressie en geweld, dienen op een voor alle betrokkenen zo zorgvuldig mogelijke wijze te worden afgehandelen.Het bestuur stelt een interne vertrouwenspersoon aan, die met name is aangewezen als eerste opvang van leerlingen en/of ouders die een dergelijke klacht hebben. Indien het interne traject geen oplossing biedt, kan hij/zij helpen de klacht door te zetten naar een extern traject.

Klachten op het meer schoolinhoudelijke vlak kunnen, indien intern op school geen oplossing wordt gevonden of de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, direct worden voorgelegd aan de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs. De klachtencommissie neemt na ontvangst van de schriftelijke klacht deze – mits ontvankelijk - in behandeling. Beide partijen (klager en school) worden altijd in de gelegenheid gesteld hun mening te geven.

Na behandeling van de klacht, doet de klachtencommissie uitspraak en geeft een advies aan het bestuur van de school. Het bestuur van de school beslist uiteindelijk wat er met dit advies gebeurt.'

Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs (LKC)
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG
t.a.v. Ambtelijk Secretariaat

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet