De rol van de ouders

Inleiding

De rol van ouders is cruciaal in het onderwijs. Ouders kennen hun kind immers het beste en alleen door intensief samen te werken komen we tot de juiste aanpak van de problemen van “onze” kinderen. Vertrouwen hebben in elkaars kunnen en elkaar goed informeren zijn hierin belangrijke sleutelbegrippen.

’t Palet is een streekschool; even binnenlopen om iets te zeggen of te vragen zoals op de basisschool, is daardoor minder makkelijk. Wij vinden het dan ook van groot belang om waar nodig actief en intensief contact met elkaar te houden.

Naast de vaste momenten, die hieronder worden beschreven, wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van mailcontact en telefoongesprekken met de leerkrachten (uiteraard buiten schooltijden).

Goed contact

Vaste contacten

Kennismakingsgesprek
alle ouders maken persoonlijk kennis met de directeur van de school.
Kennismakingsavond voor ouders van nieuwe leerlingen op deze avond wordt kennisgemaakt met het team.

Startgesprek
Alle ouders voeren aan het begin van het schooljaar een kort gesprek met de leerkracht. 

Inloopavond
alle kinderen zijn met hun familie, kennissen en vriendjes welkom om de school te laten zien (puzzeltocht).

Thema avond
op deze avond komen het jaarverslag van de ouderraad aan de orde en staan een of meer schoolvakken centraal. Ouders krijgen zelf les en ervaren zo waarom en hoe wij rekenen, lezen, Rots & Water of Kanjertraining aanbieden.

Huisbezoeken
alle nieuwe leerlingen worden thuis bezocht door de leerkracht.

Voorlichtingsavond
informatie voor alle ouders van kinderen die in het lopende schooljaar 12 jaar worden, met betrekking tot het voortgezet onderwijs en de inhoud van het onderzoek.

Spreekavond november
ouders en leerkrachten bespreken de eerste indrukken en informeren elkaar. Wanneer dit tijdens een huisbezoek voldoende aan de orde is geweest vervalt deze spreekavond voor de desbetreffende ouders.

Specifieke behandelaars
Contact met logopediste, remedial teachers: gesprekken over specifieke trainingen en behandelingen worden vaak gepland tijdens de spreekavonden, maar vinden ook op afspraak plaats.

Rapportgesprekken februari en juni
Twee maal per jaar worden bij alle leerlingen landelijke toetsen afgenomen. De resultaten hiervan worden verwerkt in het leerlingenrapport en de meer feitelijke ouderrapportage. Deze rapporten worden besproken tijdens de zogenaamde 20 minutengesprekken. Wij vinden het erg belangrijk om de vorderingen van de leerlingen met alle ouders te kunnen bespreken.

Adviesgesprekken
de resultaten van het 12-jarigenonderzoek en de hieruit voortvloeiende adviezen worden in februari met ouders besproken. De toetsresultaten van januari worden in deze adviezen meegenomen en dan dus ook besproken.

Extra spreekavond
Op verzoek van de school, maar ook op verzoek van ouders, worden extra gesprekken ingelast in april of een ander moment wanneer de situatie hier om vraagt.

Extra spreekavond in april
indien gewenst (vanuit ouders en/of leerkracht).

Schriftelijke informatie
- De schoolgids
- De website
- De Paletter: de maandelijks digitaal uitgegeven schoolkrant

Downloads (pdf)
- schoolgids
- schoolplan
- verlofformulier

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet