Waar staat de school voor?

Doelstelling van de school

Op ’t Palet worden leerlingen met zowel leerproblemen als gedragsmoeilijkheden begeleid. Wij doen dit in samenspraak en samenwerking met ouders en diverse hulpverleners. Het pedagogisch en didactisch klimaat van de school staat dan ook van de jongste tot en met de oudste leerlingen in het teken van het vergroten van de zelfstandigheid en redzaamheid van ieder kind.

Voor wie is de school?

Alle ouders zien hun kind ’t liefst zo thuis nabij mogelijk naar de reguliere basisschool gaan. Soms lukt dit echter niet meer. De hulpvraag van deze kinderen is te groot en/of te complex. Zij hebben een schoolomgeving nodig waar veel specialisten samen werken om de ontwikkeling te stimuleren. Concentratie- of geheugenproblemen, een specifieke leerstoornis zoals dyslexie of een taalstoornis, een specifieke ontwikkelingsstoornis (o.a. autisme) of een algeheel vertraagde ontwikkeling beïnvloeden immers een “gewone” ontwikkeling. Wij vinden het van groot belang dat onze leerlingen leren vertrouwen op hun mogelijkheden en dat ze zich gerespecteerd voelen door hun leerkrachten en medeleerlingen. Verschillen in talent, tempo en temperament vormen zo geen “last” meer maar een uitdaging!

Uitgangspunten

‘t Palet is sinds 1 augustus 1998 een speciale school voor basisonderwijs (SBO) en valt onder de wet op het Primair Onderwijs. De school is algemeen bijzonder. Dit betekent voor ons onderwijs dat kinderen kennis maken met zoveel mogelijk geestelijke stromingen en dat de universele rechten van het kind ons uitgangspunt zijn. Dit geldt ook voor de medewerkers: deze vertegenwoordigen (bijna) alle mogelijke stromingen en zij respecteren een ieder in zijn achtergrond.

De dagelijkse praktijk in vogelvlucht

De manier waarop wij ons onderwijs organiseren en ook het lesaanbod is anders dan op de reguliere basisschool. ‘t Palet is dus geen “gewone” school met minder kinderen per groep. Dit blijkt, onder andere, uit een gedifferentieerd aanbod voor rekenen, lezen en spelling, zodat ieder kind zijn eigen leerlijn voor die vakken kan volgen. Daarnaast hebben we ook aangepaste leerlijnen en trainingen voor sociale vaardigheden, taalontwikkeling, wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming. Er wordt veel gebruik gemaakt van praktisch leren, dus leren door zien, horen en doen. Uiteraard betekent differentiëren in de lesstof ook dat wij kinderen die veel aankunnen, ook veel aanbieden. Door de hele school wordt de Kanjertraining en Rots & Watertraining aangeboden en is er sprake van een intensieve leerlingenondersteuning.

De totale ontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd en begeleid door gespecialiseerde leerkrachten, intern begeleiders, therapeuten, de logopedisten, orthopedagogen, remedial teachers, vakleerkrachten en het ondersteuningsteam van de school.

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet