Na de basisschool ...

Procedure Schooladvisering Voortgezet Onderwijs 2023-2024 

 
De leerlingen die in het schooljaar in leerjaar 7 zitten, krijgen aan het einde van dit schooljaar al een oriënterend schooladvies richting het voortgezet onderwijs. Het zogenaamde: Oriënterend advies VO. Dit wordt met ouders/verzorgers en de leerling besproken en toegelicht op het laatste spreekmoment in juni.  

In oktober wordt voor alle ouders van groep 7 en groep 8 een 12-jarigen informatieavond georganiseerd waarin de hele schoolverlaters/schooladvies procedure wordt uitgelegd en besproken. Dit is een belangrijke avond om bij te wonen. 
Na die informatieavond, worden er allerlei onderzoeken afgenomen bij de leerlingen die in dat schooljaar 12 jaar zullen worden. Zij doen nl mee aan dit zogenaamde 12-jarigen onderzoek. Op basis van de verzamelde gegevens gedurende de hele schoolloopbaan en deze recente onderzoeken, samen met de laatste Cito scores, wordt er eind februari door de Schoolverlaters Commissie een Voorlopig schooladvies opgesteld. Dit voorlopige advies wordt dan schriftelijk met u gedeeld. 

Vervolgens wordt dan direct aansluitend bij de leerlingen de Doorstroomtoets afgenomen. Dit is een landelijke, gestandaardiseerde toets die basisscholen verplicht moeten afnemen. De resultaten hiervan moeten/zullen worden meegewogen en vervolgens leiden naar het Definitieve schooladvies. Dit definitieve advies wordt dan met u en de leerling besproken tijdens een uitgebreider spreekmoment halverwege maart.

Vervolgens kunt u uw kind daarna, in de laatste week van maart, bij een passende vervolgschool gaan aanmelden. De reguliere VO-scholen en de Praktijkschool hebben dan de aanmeldweek. In die vastgestelde week zullen ze alle aanmeldingen van de leerlingen voor het nieuwe brugklas jaar gaan ontvangen.

Deze aanmeldweek geldt niet voor de VSO-scholen (Voortgezet Speciaal Onderwijs.) Deze scholen hebben een bredere aanmeldperiode.  

De vervolgschool (het VO, voortgezet onderwijs) is bij aanmelding verplicht zich te verdiepen in het schooladvies en zal, indien daar aanleiding voor is, zelf ook onderzoek doen of deze een passend aanbod kan bieden. Indien dat het geval is wordt een kind toegelaten. Als er geen passend aanbod is, dan is de VO-school verplicht deze afwijzing te onderbouwen en vervolgens ondersteuning te bieden bij het vinden van een passende school voor de leerling.
 
Belangrijk om te weten: 
Het definitieve advies is opgebouwd uit 2 onderdelen: 
- Het leerniveau van de leerling. Dit is in de meeste gevallen goed te meten via intelligentie toetsen en schoolvorderingen, middels toetsen die 2x per jaar worden afgenomen en ons een goed (voorspellend) beeld kunnen geven. De VO-scholen zijn op dit onderdeel verplicht het advies van de basisschool op te volgen. De leerling is veelal ook al jaren bij ons op school zodat we een goed beeld van de leerling hebben. 

- De ondersteuningsbehoeften van een leerling. Daarbij wordt gekeken of de leerling i.p.v. naar een reguliere school beter naar een school met specifieke ondersteuningsmogelijkheden kan uitstromen. Het zogenaamde VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs.) Er zijn verschillende gespecialiseerde VSO-scholen. De reguliere VO-scholen bepalen zelf of ze de passende ondersteuning binnen hun school kunnen bieden. De basisschool heeft hierin een adviserende rol. Bij de toelating tot een VSO-school of de Praktijkonderwijs dient een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) aangevraagd te worden. Dit proces verzorgt de betreffende school zelf 

Bovenstaande wordt allemaal uitgebreid besproken en toegelicht op de 12-jarigen informatieavond in oktober. 
 
Samengevat is de tijdlijn als volgt: 


Juni leerjaar 7:         

bespreken van het oriënterend VO advies
Oktober elk jaar: informatie avond voor ouders van leerlingen in leerjaar 7/8
Oktober tot januari:   afname diverse toetsen en onderzoeken
Februari leerjaar 8: schriftelijke overdracht van het Voorlopig VO advies
Februari leerjaar 8: afname Doorstroomtoets
Maart leerjaar 8: Definitief Schooladviesgesprek met ouders en leerling
Maart leerjaar 8: Aanmelding bij de VO-school