Zicht op het onderwijs

Didactisch aanbod: algemeen

Net als op de reguliere basisschool werken ook wij aan de kerndoelen die de overheid voor het basisonderwijs heeft geformuleerd.

Onderwijstoezicht

De inspectie heeft in september 2017 onze school over de hele linie positief beoordeeld. Het volledige rapport is beschikbaar op onze eigen website onder schooldocumenten. 

Uiteraard moet het onderwijsaanbod afgestemd worden op de mogelijkheden en beperkingen van de leerlingen. Onze aanpak verschilt door het gebruik van speciale leermethoden en de wijze waarop deze worden aangeboden. Het niveau van de leerstof kan ook sterk verschillen met dat van een basisschool. Dit wil zeggen dat wij alle kerndoelen aanbieden, maar dat deze niet allemaal beheerst hoeven te worden door de leerlingen. Bij de jongste groepen kan nog niet meteen aan lezen, taal en rekenen worden begonnen. Vaak moet er veel aan de voorwaarden gewerkt worden (de ontwikkelingsgebieden zoals: kleine verschillen kunnen zien of horen, geheugen, fijne bewegingen maken enz.) Daarna start het lees- taal- en rekenproces.

Gedifferentieerd onderwijs

Onze leerlingen worden ingedeeld in groepen van in de onderbouw maximaal 12 en tot in de bovenbouw maximaal 18 leerlingen. Binnen de groep wordt de leerlingen de instructie voor de hoofdvakken lezen, spelling en rekenen zoveel mogelijk op hun eigen niveau aangeboden; ook verwerken gebeurt gedifferentieerd. Dit lukt onder andere door de inzet van chromebooks en hoofdtelefoons. 
De instructie-indeling wordt gemaakt op basis van toetsgegevens.  Deze indelingen worden periodiek geëvalueerd en aangepast waar nodig. 

Groepslessen

De lessen in Oriëntatie op jezelf en de wereld (zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, maar ook bevordering van gezond en sociaal gedrag), projecten, kunstzinnige oriëntatie (o.a. muziek, creativiteit, cultureel erfgoed) en bewegingsonderwijs worden klassikaal aangeboden. Omdat een aantal leerlingen moeite heeft met schriftelijke verwerking, leggen we daar wat minder de nadruk op. We leren hen zoveel mogelijk aan om de problemen die ze tegen komen zelf op te lossen, door de computer, maar ook een woordenboek of atlas te gebruiken.

Naast bovengenoemde lessen wordt er ook tijd besteed aan levensbeschouwelijk onderwijs. De school is immers opgericht op interconfessionele, oecumenische, grondslag. We proberen dit zoveel mogelijk te integreren in de aangeboden thema’s, zodat ook alle leerlingen zonder religieuze achtergrond, hiervan kunnen profiteren.

Leesbevordering

Op school wordt veel aandacht besteed aan het leren lezen en het leren begrijpen van teksten. Daarnaast wordt het leesplezier zoveel mogelijk bevorderd. Elke locatie heeft een uitgebreide eigen bibliotheek. Op de Princenhof kunnen de leerlingen van de onderbouw ook boeken lenen om thuis te lezen. Onze school werkt nauw samen met de openbare bibliotheek van Stede Broec bij diverse projecten die de leesontwikkeling en het leesplezier bevorderen.

Projecten en thema’s

Er zijn diverse projecten gepland afgestemd op de verschillende leergebieden, leerjaren en onze regio. Zo wordt er in de bovenbouw bijvoorbeeld in samenwerking met de politie aandacht besteed aan veilig omgaan met vuurwerk en in samenwerking met de GGD en de Brijder Stichting een project rond “Alcohol” gedaan.
In de onderbouw wordt breed thematisch gewerkt en ook in de middenbouw wordt zoveel mogelijk geprobeerd om allerlei onderwerpen thematisch aan te bieden zodat theorie en praktijk elkaar kunnen versterken. Een geschiedenisproject over de eerste bewoners van ons land, zal dan ook, bijvoorbeeld, altijd worden afgesloten met een bezoek aan de prehistorische boerderij van het Zuiderzeemuseum.

Huiswerk en opdrachten

Een leerling krijgt nooit zomaar huiswerk of opdrachten mee. Soms, bijvoorbeeld bij logopedie, krijgen leerlingen oefenopdrachten mee naar huis. De school neemt dan contact op met de ouder(s).

In de bovenbouw worden af toe huiswerkopdrachten meegegeven, als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Verdere huiswerkopdrachten worden alleen in individuele gevallen, na overleg met de ouder(s) gegeven.

Computers

Op school hebben de leerlingen beschikking over chromebooks en chrometabs voor de verwerking van hun taken. Daarnaast wordt geleerd hoe op een veilige manier informatie kan worden verzameld op het internet, en hoe deze kan worden toegepast in werkstukken en presentaties. Bij de lessen sociale veiligheid wordt aandacht besteed aan het omgaan met sociale media en andere vormen van internetverkeer.

Zwemmen

De leerlingen van de onderbouw (locatie Princenhof) oefenen voor zwemdiploma’s, zij krijgen op woensdag zwemles in zwembad 'de Kloet'. Ook de leerlingen van de middenbouw  die nog niet in het bezit zijn van diploma A  en B krijgen zwemles op woensdag.

Indien er in de bovenbouw (locatie Verl. Raadhuislaan) nog leerlingen zijn zonder zwemdiploma A, dan krijgen die leerlingen ook nog zwemles. De zwemlessen worden gegeven door vaste zweminstructeurs en er is altijd een leerkracht van de school bij aanwezig. Afspraken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de deugdelijkheid van het zwemonderricht staan in het protocol schoolzwemmen. Het zwembad werkt met “Zwemscore”, een leerlingvolgsysteem dat voor ouders en leerlingen via internet is te volgen. U krijgt daar bericht over en het zwembad moet dan over uw e-mailadres beschikken.

Meer informatie over het zwemmen en het zwembad vindt u op de website van de gemeente Stede-Broec: www.stedebroec.nl

Kijken bij een zwemles behoort tot de mogelijkheden. Indien u hiervan gebruik wilt maken, laat het ons dan even weten.

Het afzwemmen vindt normaal gesproken op zaterdag plaats. Uiteraard krijgen ouders krijgen hierover bericht.
De gemeente Stede Broec vergoedt de zwemlessen, de school neemt het vervoer naar het zwembad (en terug!) voor haar rekening.

Bewegingsonderwijs

Op ’t Palet werken drie vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Zij verzorgen minimaal een keer per week de groepslessen. Daarnaast geven de groepsleerkrachten met een bevoegdheid hiervoor, eenmaal per week zelf een gymles. In de onderbouw is dit een spelles. Sporten staat hoog bij ons in ’t vaandel: het bevordert uiteraard de motorische ontwikkeling, maar ook het zelfvertrouwen, leren samenwerken en het gevoel van “samen zijn”. Waar mogelijk neemt de school ook deel aan gemeentelijke en regionale sporttoernooien (peanutbal, volleybal en voetbal).

Lessen met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling

Binnen de school wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Belangrijke aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn: Het verkrijgen van een positief zelfbeeld, het versterken van het zelfvertrouwen en van daaruit leren omgaan met elkaar. Dit is een dagelijks proces en wordt ondersteund door middel van de methode “Kanjertraining” en de weerbaarheidstraining “Rots en Water”. Deze twee trainingen worden elders op de site uitgebreid toegelicht.

Overige activiteiten

Vieringen en activiteiten
Naast de gewone lesactiviteiten zijn er door het jaar heen diverse andere activiteiten,  zoals  "op het podium/de voorstelling", de sportdag, vieringen rond Sinterklaas en Kerst, het sponsorloopproject, de verjaardagen van de leerkrachten enz.

Schoolreizen en excursies
Alle leerlingen gaan op schoolreis. Leerlingen die in hun laatste jaar bij ons zitten, gaan op kamp.

De onder-, midden- en bovenbouw gaan afzonderlijk op stap en ouders krijgen daar vooraf informatie over.

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet