PBS

Positive Behaviour Support

Werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in een veilige schoolomgeving staat hoog in het vaandel van ’t Palet. Op zo’n school is het fijn om te komen en te leren!

Goed gedrag kun je leren

Met de komst van Passend Onderwijs moet steeds meer maatwerk geleverd worden, ook op ’t Palet.
Het gehele team werkt vanuit één visie en vanuit positief geformuleerde gedragsverwachtingen en daaruit voortvloeiende duidelijke concrete regels en afspraken: Schoolwide Positive Behavior Support – SWPBS ofwel PBS. PBS staat voor Positive Behavior Support, of te wel “Goed gedrag kun je leren”. In de methode PBS staat het aanleren en vergroten van gewenst gedrag centraal, en daarmee het verminderen van ongewenst gedrag. Met mopperen kom je immers niet ver.. en bovendien weet je dan nog steeds niet wat wél de bedoeling is.

Bij alle leerkrachten en medewerkers op ‘t Palet mag dan ook het volgende verwacht worden: zij...
• tonen in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen, ouders en collega’s;
• bevorderen het onderlinge respect bij de leerlingen;
• creëren een sfeer waarin de leerlingen zich veilig en geborgen voelen;
• hanteren duidelijke, uniforme omgangsregels;
• tonen een positieve houding met persoonlijke aandacht voor de leerlingen;
• stimuleren en ondersteunen het zelfvertrouwen van de leerlingen;
• stimuleren zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij de leerlingen;
• zorgen voor structuur in de groepen én in de totale school;
• zorgen ervoor dat leerlingen kunnen oefenen en de tijd krijgen om vaardiger te worden;
• zorgen ervoor dat alle leerlingen oprechte complimenten krijgen voor “goed gedrag”;
• geven op school het goede voorbeeld. 

SWPBS richt zich op alle leerlingen.

Uit onderzoek blijkt dat:
• Ongeveer 80% van de kinderen in een groep voldoende heeft aan het systematisch aanleren, waarderen en belonen van gewenst gedrag;
• Sommige kinderen (10 – 15%) hebben intensieve begeleiding nodig om goed mee te kunnen komen in de klas;
• Voor een kleine groep kinderen (5 –10%) geldt dat naast intensievere begeleiding ook nog langduriger individuele ondersteuning noodzakelijk is. SWPBS maakt dit inzichtelijk in onderstaande driehoek:

De groene laag staat voor het basisaanbod in de klas en schoolbreed. De gele laag staat voor die kinderen die extra training en begeleiding nodig hebben. Het rode topje staat voor de groep kinderen die problemen houdt met de regels en afspraken en langdurig intensieve en individuele begeleiding nodig heeft. Waarom deze leerlingen dit zo moeilijk vinden heeft verschillende oorzaken. Doel van PBS is dat de groene laag steeds groter wordt en het rode topje beperkt blijft.

Onderzoek naar de effecten van PBS

Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten en Noorwegen heeft aangetoond dat PBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten.

Op scholen waar PBS is ingevoerd:
• Voelen leerlingen zich veiliger;
• Gedragen leerlingen zich socialer, doordat ze beter weten wat ze moeten doen;
• Vertonen leerlingen minder ongewenst gedrag;
• Gaan schoolprestaties iets omhoog, doordat er meer tijd is om te leren;
• Worden leerlingen vaker beloond dan gecorrigeerd;
• Hebben teamleden (nog) meer plezier in hun werk;
• Wordt beter samengewerkt met ouders en jeugdzorg;
• Zien leerkrachten sneller dat er iets aan de hand is met leerlingen;
• Zijn leerkrachten beter in staat ondersteuning-op-maat te geven aan leerlingen.

Werken vanuit gezamenlijke waarden

De kracht van PBS ligt in het feit dat het een schoolbrede aanpak is, alle medewerkers doen er dus aan mee en zijn geschoold in deze aanpak. Het team van ’t Palet heeft ervoor gekozen om vanuit de waarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid “gedragsverwachtingen” op te stellen voor alle ruimtes binnen en buiten de school. Hiermee is een rode draad (=rode kabel) ontstaan die zichtbaar is in alle groepen, bij alle medewerkers en dus ook op alle locaties. “Zo doen we ’t hier op ’t Palet”, zeg maar. 

Belonen van goed gedrag

Iedere week staan er nieuwe gedragsverwachtingen centraal, die onder de aandacht worden gebracht en geoefend worden. Wanneer leerkrachten (en andere medewerkers) kans zien om een compliment te geven aan een leerling voor het feit dat deze zich positief gedraagt, zullen zij dit doen. Dit gebeurt met een opmerking, een schouderklopje, knipoog, maar ook met muntjes. Met deze muntjes sparen leerlingen voor kleine, kosteloze, persoonlijke beloningen. Daarnaast worden alle individuele muntjes verzameld in de “groepsbuis” voor een groepsbeloning.

Ouders

Jaarlijks wordt er een informatieavond georganiseerd om alle (nieuwe) ouders voor te lichten over PBS op ‘t Palet. Daarnaast informeren wij ouders via de Nieuwsbrieven én de digitale Paletter over belangrijke zaken en ontwikkelingen. Bij voldoende belangstelling organiseren we ook jaarlijks een PBS-oudercursus, waardoor ouders meer handvatten krijgen om wat werkt op school ook in de thuissituatie in te zetten. De afgelopen 2 jaar heeft een groep ouders hier naar tevredenheid gebruik van gemaakt.

PBS, Kanjertraining en Rots & Water

Met PBS als basismethodiek én de Kanjertraining en de Rots&Watertraining als aanvullende lesprogramma’s heeft ‘t Palet een uitgebreid aanbod. Hierdoor kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen, uiteraard passend bij hun mogelijkheden.

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet