Onderwijszorg-arrangementen

Onderwijs-zorgarrangement op 't Palet

Binnen SBO 't Palet kennen wij een onderwijs-zorgarrangement.

Doelgroep

Dit specifieke arrangement is bedoeld voor leerlingen die dreigen uit het primair onderwijs te raken of die vanuit thuiszitten of dagbesteding weer terug geleid moeten worden richting een schoolse setting. De ondersteuning die deze leerlingen nodig hebben, kan alleen maar gerealiseerd worden als er een intensieve samenwerking is tussen onderwijs, jeugdhulp en ouder(s). Het traject is bedoeld voor leerlingen met zeer specifieke en intensieve ondersteuningsbehoeften, waarbij het gaat om een combinatie van specifieke zorg- én onderwijsbehoeften.

Het gaat om leerlingen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. Voor leerlingen van 4 t/m 7 jaar is een apart OZA-traject. Voor deze jonge kinderen vindt het onderwijs plaats op Centrum voor Dagbehandeling ‘De Kleine Hoeve’.

Doel

Het doel is om leerlingen na maximaal 1 jaar weer terug te leiden naar een reguliere SO, SBO of V(S)O groep. Daarom moet dit bij de start een realistisch perspectief zijn. De leerlingen doen gedurende hun OZA-traject voldoende vaardigheden op om weer te kunnen functioneren binnen een school. Dit kan een plek zijn voor vijf dagen in de week, maar kan ook een combinatie zijn van onderwijs en dagbesteding.

Toelating via de OZA-aanmeldcommissie

Wanneer een leerling is aangemeld voor een OZA-traject en wordt toegelaten, worden de doelen geformuleerd voor zowel onderwijs als hulpverlening. Binnen het OZA-traject op SBO ’t Palet is Parlan de hulpverleningspartner. Een jeugdzorgwerker en een gedragswetenschapper van Parlan zullen op school en indien nodig thuis, de behandeling bieden binnen de uren die gekoppeld zijn aan het OZA-traject. Indien Parlan niet de gewenste hulpverlening kan bieden, zal een externe instantie benaderd worden.

Elk traject is maatwerk. Het traject zal in overleg met ouder(s) en hulpverlening gestart gaan worden. De start is in het algemeen individueel, begeleid door een gespecialiseerde leerkracht van ’t Palet en een jeugdzorgwerker van Parlan.

Gaandeweg zal gekeken worden of het aantal uren onderwijs uitgebreid kan worden en of het mogelijk is om het aanbod in een tweetal of in een klein groepje geboden kan worden.

Binnen SBO ‘t Palet vindt de groepsverdeling plaats op basis van het uitgangspunt ‘Groot waar het kan, klein waar het moet’. Vanuit die gedachte is er op beide locaties een kleine groep geformeerd voor leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften, op het gebied van onderwijs en zorg. Deze groep bestaat uit maximaal 10 leerlingen. Afhankelijk van de doelgroep wordt het onderwijs fulltime verzorgd door een gespecialiseerde leerkracht en op de bovenbouwlocatie ook een onderwijsassistent. Daarnaast wordt de groep ondersteund door een intern begeleider, een orthopedagoog en een ondersteuningscoördinator. Binnen het OZA-traject zal bekeken worden of een leerling (gedeeltelijk) gebruik zou moeten maken van deze kleine onderwijsgroepen, om de overgang naar een reguliere SBO of SO-groep te vergemakkelijken, of dat een reguliere SBO-groep een optie is. Dit is te allen tijde maatwerk, waar ouder(s) nadrukkelijk bij betrokken worden.

Omgang met moeilijk verstaanbaar gedrag

Gezien de uiteenlopende problematiek van de doelgroep is het van belang dat we goede afspraken maken over hoe we handelen bij moeilijk verstaanbaar gedrag. Binnen ‘t Palet wordt gewerkt met Kanjertraining, Rots&Water en PBS. Daarnaast stellen we voor elke OZA-leerling een Veiligheidsplan op, samen met de ouder(s). Het doel van het Veiligheidsplan is om duidelijk te maken naar de leerling en naar iedereen die direct met de leerling te maken heeft (ouder(s), leerkracht, Intern Begeleider en Time-out opvang) hoe we als school handelen bij terugkerend, zorgelijk/ernstig gedrag. Aangeduid als grensoverschrijdend gedrag. Ook kan het helpend zijn als een kind een specifieke aanpak nodig heeft bij stress of frustratie dat dit opgenomen is in het Veiligheidsplan. Dit plan is bekend bij ouder(s) en elke medewerker die betrokken is bij de OZA leerling(en), zo weet een ieder waar hij/zij aan toe is en de leerling het beste kan ondersteunen als het even niet lukt.

Praktijk

Binnen de school is een ruimte ingericht, specifiek voor de begeleiding en behandeling aan de OZA-leerlingen. Daar heeft de leerling een vaste plek met in zijn la vaste spullen, zoals een beloningskaart, stressballetje, e.d. Bij de start is de leerling hier de volledige tijd die is afgesproken. Over het algemeen wordt gestart met twee momenten onderwijs in de week van 1,5 – 2 uur. Langzaamaan wordt de individuele begeleidingstijd in de OZA-ruimte korter en wordt de tijd dat een leerling kan ‘aanhaken’ bij een groep steeds meer uitgebreid.

Elk begeleidingsmoment wordt kort nabesproken en er wordt alvast gekeken naar (de bijzonderheden van) het volgende moment dat de leerling weer op school komt. Bijzonderheden of opvallendheden worden kort met ouder(s) besproken bij het ophalen of telefonisch. Dagelijks noteert de leerkracht de ontwikkelingen of bijzonderheden in een logboek.

Naast begeleiding van een OZA-leerkracht die het onderwijs verzorgt, zal er ook met de jeugdzorgwerker van Parlan gewerkt worden aan behandeldoelen. De precieze invulling van het gezamenlijke aanbod vraagt onderlinge afstemming en is maatwerk. In goede afstemming met ouder(s) over belastbaarheid tussen school, dagbesteding en thuis én als het instromen in een klas goed verloopt, kan het OZA-traject worden afgesloten. Over het algemeen is de periode van een jaar hiervoor een goede indicatie. 

Aanmelding

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van samenwerkingsverband ‘Passend Onderwijs WF’: www.passendonderwijswf.nl. Daar staan de formulieren voor aanmelding. Aanmeldingen mogen gestuurd worden naar: oza@passendonderwijswf.nl.

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Chantal den Blanken, orthopedagoog SBO ‘t Palet
chantal.denblanken@palet-stedebroec.nl

Marijtje Noordeloos, ondersteuningscoördinator
marijtje.noordeloos@palet-stedebroec.nl

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet